ชาอู่หลงก้านอ่อน

Oolong Tea

200 g.   350 Baht

ชาจินเชียนอู่หลง (เบอร์12)

Jinxuan Oolong Tea (No.12)

200 g.   250 Baht

ชาแดง

Red Tea

200 g.   350 Baht

ชานางงาม

Oriental Beauty Tea

200 g.   500 Baht

ชาอู่หลงฤดูหนาว

Winter Tea

200 g.   600 Baht

ชาอู่หลงตุ้งติ่ง

Dong Ding Oolong Tea

200 g.   350 Baht

ชาเขียว

Green Tea

30 Sachets  150 Baht

ชาแดง

Red Tea

30 Sachets  150 Baht

ชาอู่หลง

Oolong Tea

30 Sachets  150 Baht

ชาเขียวมะลิ

Jasmine Tea

30 Sachets  150 Baht

ชาหอมหมื่นลี้

Osmanthus Tea

30 Sachets  200 Baht

เก๊กฮวย

Chrysanthemum

15 Sachets  150 Baht